Bob Malone Vully Blues Club 2016

IMGP0261 IMGP0305 IMGP0262 20160820 202849(0)  ø;����\���������ý��!���xV4xV4xV4xV4�������`�D�è9�����ÿÿÊÆ�����„�������������������������ýý������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�ZDFE02����Cur.ZDFI02CML�018001001509FD0901090109010D010D010D090Dï�6ë&������T�U�N�A���ÐK˜˜©s����1��ñZÿÿû��ÑÿÿçF�èÿÿE��éOÿÿҞ���FLFL�SVN#  	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������®����ÐK”˜˜”	�g	A	òÿ�����������������������EC>�����������������������������������������������������b��ž�������������c��  ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK	Ðó��† �Mƒ��·’��Â����B
�������K��˜���������^s����í2�©s����1��ñZÿÿû��ÑÿÿçF�èÿÿE��éOÿÿҞ�JKJK€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�p™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�p™	�p™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�p™	�p™	�p™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�’™	�p™	�p™	�€™	�€™	�€™	�€™	�™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�’™	�’™	�p™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�’™	�’™	�’™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�p™	�€™	�€™	�’™	�’™	�’™	�’™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�p™	�p™	�’™	�’™	�’™	�’™	�’™	�’™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�p™	�p™	�p™	�’™	�p™	�p™	�€™	�p™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�p™	�’™	�’™	�’™	�p™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�p™	�’™	�’™	�’™	�qf�p™	�’™	�’™	�’™	�€™	�p™	�€™	�€™	�€™	�€™	�p™	�p™	�’™	�’™	�’™	�qf�’™	�’™	�’™	�’™	�’™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�€™	�p™	�’™	�’™	�’™	�JKJK������������������������������������������������������������‡Y����B�������������������������������������������������‡Y����B�‡Y����B�^s����í2�^s����í2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	ýAFAF€�Pp€�#d�¥µd�}H�ߪH�Ân(�(�Fg�ˆÐ�¶Ì,����,����L�^L�À ����X
�¤x�R¼�)Þ�)Þ�s�s�\&ºÆ³��6n›���›��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ÿ���¡���£���ΊFߛWðÞ¼š~‰�4�' IMGP0265 IMGP0267
IMGP0269 IMGP0270 IMGP0271 IMGP0273 IMGP0245 IMGP0260
IMGP0274 IMGP0252 IMGP0277 IMGP0278 IMGP0284 IMGP0302
IMGP0287 IMGP0250 IMGP0292 IMGP0281 IMGP0299 IMGP0300